Algemene voorwaarden

Bij het invoeren van onjuiste, niet volledige of in onze ogen niet serieuze informatie behouden wij ons het recht om niet te reageren. Voorkom teleurstellingen, wees volledig in uw omschrijving en verstrek correcte contactinformatie. 

De overeenkomst

De tot stand gekomen overeenkomst kan door de verkoper niet worden herroepen. Na de totstandkoming van de overeenkomst mag de verkoper de auto niet meer verkopen aan een derde partij en is de verkoper verplicht de auto aan wijkopenjeauto.nu te leveren in de aangegeven staat. 

wijkopenjeauto.nu vrijwaart de verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er sprake is van bewuste verzwijging van bij de verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet. De verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent de auto mee te delen aan wijkopenjeauto.nu. 

Eigendom 

De verkoper verklaart dat de door hem aangeleverde auto zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen. Mocht er een financierings- of leaseovereenkomst op de auto van toepassing zijn, dan zal de verkoper wijkopenjeauto.nu hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de procedures met betrekking tot de overdracht van de auto. 

Ontbinden 

Indien wijkopenjeauto.nu constateert dat de omschrijving van de auto door de verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig, heeft wijkopenjeauto.nu recht op een redelijke vermindering van de prijs óf het recht de overeenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. Eventueel gemaakte kosten of kosten voortvloeiend hieruit kunnen in rekening gebracht worden bij de verkoper. 

Levering / overdracht / betaling 

De verkoper is verplicht om binnen 24 uur na overeenstemming (middels e-mail of telefonisch contact) een afspraak te maken met ons voor de overdracht van de auto. De overdracht dient binnen een week na overeenstemming van de overeenkomst plaats te vinden. 

Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van de auto door de verkoper bij wijkopenjeauto.nu. 

Tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na overeenstemming betrekking hebbend op het voertuig (zoals onderhoud, reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van de verkoper. 

De verkoper dient de bij de auto behorende documenten en zaken (minimaal 2 sleutels, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en alle kentekendocumenten/codes etc.) direct bij overdracht aan wijkopenjeauto.nu over te dragen.  

wijkopenjeauto.nu is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke aansprakelijkheid en het eigendom van de verkoper naar wijkopenjeauto.nu door het verstrekken van een vrijwaringsbewijs.

Alvorens tot betaling over te gaan - in overleg kan dit contant of middels een directe bankoverschrijving plaatsvinden - heeft wijkopenjeauto.nu het recht om te onderzoeken of de auto overeenkomt met de omschrijving zoals de verkoper deze tijdens de aanmeldprocedure heeft doorgegeven en samen met de verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade aan de auto die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van de verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van wijkopenjeauto.nu of andere aan wijkopenjeauto.nu toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid. 

De verkoper is verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de auto  overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs alvorens wijkopenjeauto.nu tot betaling overgaat. wijkopenjeauto.nu heeft het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.

De koopsom dient door wijkopenjeauto.nu aan de verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van de auto, het regelen van de vrijwaring en het afgeven van overige bij de auto behorende documenten. 

Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven. De verkoper dient de kwitantie en het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van wijkopenjeauto.nu daarvan kopieën te zenden.